Budżet na rok 2021

Uchwała nr XXVIII/154/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 15 stycznia 2021


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm: poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175, poz. 2320), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 31.002.393,87 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 28.785.244,00 zł;
2) majątkowe w kwocie 2.217.149,87 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 31.399.332,87 zł z tego:
1) bieżące w kwocie 27.137.822,61 zł;
2) majątkowe w kwocie 4.261.510,26 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem  Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 396.939,00 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 180.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 216.939,00 zł.
2. Określa się plan przychodów budżetowych:
1) planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 216.939,00 zł z WFOŚIGW w Łodzi na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich;
2) spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 165.795,48 zł;
3) z tytułu wolnych środków w wysokości 545.954,52 zł.
3. Przychody będą stanowić źródła pokrycia:
1) deficytu budżetowego w wysokości 396.939,00 zł;
2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 kredytów w wysokości 131.750,00 zł;
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 400.000,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 531.750,00 zł z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 131.750,00 zł;
2) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 400.000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300.000,00 zł;
2) koszty powstałe w związku z umową kredytu w wysokości 20.000,00 zł;
3) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 216.939,00 zł wraz z odsetkami.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 116.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan dotacji dla jednostek  sektora finansów publicznych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2021 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Piątku do zaciągania kredytów:
1) na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł;
2) na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 216.939,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Piątku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Piątku do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 16. Burmistrz Piątku przedstawi Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2021 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków;
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Gminnej  Biblioteki Publicznej uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1  stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

Uchwała nr XXVIII/154/21 (8520kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (15 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 stycznia 2021, 09:03:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1011