Plany, Programy, Strategie, Regulaminy

Plany

Plan zamówień publicznych powyżej 130 000 zł na rok 2024 (371kB) pdf

Plan Rozwoju Turystyki w Gminie Piątek (2101kB) pdf

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek (3078kB) pdf

Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łęka i fragmentu obrębu Bielice (212kB) pdf
Uzasadnienie (301kB) pdf
Załącznik nr 1 (543kB) pdf
Załącznik nr 2 (142kB) pdf

Plan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice (3420kB) pdf

Programy


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2024 roku (1808kB) pdf

Wieloletni program osłonowy w zakresie programu 'Posiłek w szkole i w domu' na lata 2024-2028 (1575kB) pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2022-2024 (4237kB) pdf

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piątek na lata 2016-2032 (2094kB) pdf

Roczny program współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi (3294kB) pdf

Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów ALkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piątek na lata 2023-2024 (5805kB) pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2021-2024 (2852kB) pdf

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2023-2027 (1558kB) pdf


Strategie
Strategia Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023 (1306kB) pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024 (4346kB) pdf


Regulaminy
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych 'Moje Boisko - ORLIK 2012' w Piątku (1135kB) pdf
Zmiany w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych 'Moje Boisko - ORLIK 2012' w Piątku (1135kB) pdf (247kB) pdf
Zmiany w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych 'Moje Boisko - ORLIK 2012' w Piątku (168kB) pdf

Regulamin wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek (1737kB) pdf

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piątek (5018kB) pdf

Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Piątku 2023 (714kB) pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek - 2023 (1355kB) pdf


Dane przestrzenne

Zmiany studium - uchwała (160kB) pdf
Zmiany studium - tekst (3078kB) pdf
Zmiany studium - uwarunkowania (33556kB) plik
Zmiany studium - kierunki (33888kB) plik

Plik geotiff 1 (7975kB) plik
Plik geotiff 2 (8624kB) plik
Plik geotiff 3 (5008kB) plik
Plik geotiff 4 (3794kB) plik

Kierunki - studium 2015 (33586kB) plik
Kierunki - studium 2017 (50996kB) plik
Uwarunkowania - studium 2015 (32427kB) plik
Uwarunkowania - studium 2017 (50268kB) plik

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (21 sierpnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 sierpnia 2017, 14:43:15)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (5 kwietnia 2024, 09:21:53)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7019